security vesti
menadžment
tema broja
događaji
nauka
u poseti
tehnika
saznajte
show info
informatika
security praksa
terorizam
požarna zaštita
Početna strana  Nazad
 
 
 
 
početna strana o nama komentari i pitanja pretplata  
 
(PSS 78 - mart 2017.)
Prilikom planiranja investicija za nabavku sistema video-nadzora, bilo da se radi o troškovima nabavke, operativnim troškovima ili troškovima demontaže trebalo bi posvetiti pažnju konceptu ukupnih troškova vlasništva (TCO – Total Cost of Ownership), kao modelom kojim se rukovode mnoge industrije, radi procene ukupnih troškova od nabavke do demontaže sistema. U industriji video-nadzora objavljeno je nekoliko studija o ovoj temi. Izdvajamo analizu koju je sprovela kompanija Axis 2015. godine
TCO – Total Cost of Ownership
Šta predstavlja koncept ukupnih troškova vlasništva (u daljem tekstu TCO – Total Cost of Ownership)?
Najjednostavnije objašnjenje glasilo bi da je to otkupna cena sistema plus troškovi rada i održavanja. Nema dileme da investiciju ne bi trebalo posmatrati samo kao kratkoročnu cenu, odnosno otkupnu cenu sistema, već treba razmotriri dugoročnu cenu, koja predstavlja ukupnu cenu vlasništva. Stavka sa nižim ukupnim troškovima vlasništva je verodostojnija na duži vremenski period.
Kompanija Axis je analizirala model koji je predvideo ukupno 40 troškova koji se odnose na sistemske komponente i faze. Model predstavlja primer projekta sa 1.500 kamera koje nadziru grad, u vremenskom periodu od deset godina. Ukupni troškovi vlasništva su oko 17.000.000 dolara. Obratite pažnju na ukupnu analizu po fazama sistema, koja jasno pokazuje, između ostalog, da se oko 50 procenata ukupne cene investira u hardver i softver, a ostalih 50 procenata se odnosi na instalacije, održavanja, eksploataciju sistema i njegovu demontažu, što se često zaboravlja.
Analiza ukupnih troškova (TCO) može biti korisna alatka pri proračunavanju ukupne vrednosti projekata ili procene tendera. Dakle, prilikom investiranja u sistem, fokusirajte se na troškove koji nisu tako vidljivi, već su naprotiv zamaskirani. Nastojte da smanjite ukupne troškove, a da dobijete što kvalitetnije rešenje za video-nadzor.
KOME JE NAMENJENA TCO STUDIJA?
Koncept ukupnih troškova vlasništva ukazuje na ključne tačke na koje treba obratiti pažnju prilikom nabavke novog sistema za video nadzor. Preciznije, ova analiza je namenjena projektantima za bolje razumevanje tokova i dinamike budućih troškova, počev od instalacije, preko operativnog rada sistema do njegove demontaže, ali i kao argument za razgovor sa budućim investitotima.
Zapravo ova analiza omogućava investitorima da sagledaju dugoročnu perspektivu i očekivanu dužinu radnog ciklusa sistema, kao i smanjenje rizika od nepredviđenih izdataka koji svakako mogu da opterete budžet. Takođe, bitan faktor je i procena tendera za projektovanje.
TROŠKOVI U RAZLIČITIM INDUSTRIJAMA
Ovde su prezentovani uobičajeni faktori troškova. Osim u projektima gradskog nadzora ovi faktori postoje i u drugim industrijama, iako se projekti često veoma razlikuju. Zašto je tako? Primera radi, na aerodromu ili kritičnim infrastrukturnim instalacijama, posledice zastoja sistema se veoma razlikuju od npr. školske ustanove. Drugi razlog je rok trajanja sistema. Recimo, kod gradskog nadzora nije neuobičajeno da sistem ostane nepromenjen godinama, dok se u drugim prijektima, poput maloprodajnih objekata, gde se kamere pomeraju, pa tako i više habaju, redovnije obavlja nadogradnja čitavog sistema.
UTVRDITE FAKTORE TROŠKOVA
Da pojednostavimo stvari. Dakle, napravite jednostavan pregled svih troškova koji utiču na ukupne troškove (TCO) određene instalacije video-nadzora. Faktori troškova su kategorisani u skladu sa aktivnostima i postavljeni su hronološkim redom koji prati tok radnog ciklusa sistema. Vlasništvo nad opremom može da se podeli u tri osnovne faze: nabavku sistema, operativni rad sistema i završetak radnog ciklusa sistema.
Prva faza obuhvata ukupne troškove koji su podeljeni u tri osnovne kategorije: troškove nabavke, operativne troškove i troškove uklanjanje sistema, odnosno njegove demontaže. U svakoj od osnovnih kategorija troškovi variraju. Dok se troškovi nabavke i ukljanjanja sistema događaju samo jednom, operativni troškovi traju u kontinuitetu tokom čitavog radnog ciklusa sistema. U tom slučaju visina operativnih troškova u velikoj meri zavisi od pouzdanosti sistema, odnosno vremena predviđenog za njegovo servisiranje.
Postoji niz faktora koji mogu da budu uključeni u TCO model, koji su namerno izostavljeni. Jedan od razloga za to je, što pojedini troškovi značajno variraju u zavisnosti od sistema, što ponekad može da prouzrokuje pogrešnu procenu. Na primer, troškovi zbog propuštenih alarma i troškovi u poslovanju zbog zastoja sistema, imaju različite posledice za direktora u školi, od posledica za šefa obezbeđenja u nuklearnoj elektrani.
KOJI TROŠKOVA NISU UKLJUČENI U POMENUTI TCO?
? dodatni/dopunski troškovi garancije
? transportni troškovi
? troškovi inspekcije sistema
? troškovi osiguranja
? troškovi server sale
? troškovi otkazivanja softvera
? troškovi otkazivanja alarma
? poslovni rashodi kao posledica zastoja sistema
? troškovi zaposlenih u operativnom centru
UKUPNI TROŠKOVI VLASNIŠTVA ZA PROJEKAT NADZORA GRADA
Došli smo da najavljenog projekta velikog sistema gradskog nadzora na razvijenom tržištu. Projekat obuhvata 1.500 spoljnih kamera i kvalitetnu video-menadžment soluciju, IP mrežu i uređaje za skladištenje.
U ovom poglavlju TCO analiza se više fokusira na relativnu distribuciju troškova u procentima, a manje u novčanom iznosu. Ali da biste imali jasnu sliku o ovom modelu, morate imati uvid u veličinu ovog sistema. Dakle, sistem obuhvata 1.500 kamera, sa periodom eksploatacije od deset godina i ukupnim troškom od oko 17.000.000 dolara.
UKUPNA CENA SISTEMA PO FAZAMA
? Troškovi nabavke: 11.400.000 dolara ili oko 67 odsto
? operativni troškovi: 5.200.000 dolara ili oko 31 odsto
? cena demontaže: 300.000 dolara ili oko 2 odsto
Navešću još jednu razliku koja se odnosi na troškove za nabavku proizvoda i ostalih troškova. U ovoj TCO studiji, kao što je prikazano na grafikonu, oko polovina (49 odsto) ukupnih troškova odnosi se na direktne početne troškove za kupovinu kamera, softvera i druge opreme (tzv. troškovi ugovora). Ostalih 51 odsto predstavljaju troškove koji se odnose na projektovanje, montažu, održavanje, itd...
Definicija TCO
TCO je model finansijske procene koji sabira sve troškove tokom kompletnog roka trajanja sistema. Koristan je u mnogim delatnostima, za procene direktnih i indirektnih troškova sistema, kao i za poređenje sistema sa različitim karakteristikama i distribuciju troškova.
Postoji tendencija da se ukupan trošak sistema procenjuje samo na osnovu početne investicije, što nije svojstveno samo za bezbednosnu delatnost. Nažalost, ova predrasuda je prisutna u mnogim TCO studijama različitih delatnosti.
DETALJNI TROŠKOVI PO FAZAMA AKVIZICIJA
Kao što je već rečeno, skoro polovina TCO se sastoji od početnog investiranja u
proizvode/opremu, takođe označeno kao trošak ugovora. Oko dve trećine troška ugovora, ili 34 odsto od celog TCO, izdvojimo za video menadžment softver, IP mrežu, uređaje za snimanje i drugi hardver, osim kamera. Jedna trećina troška ugovora je trošak za kamere, što je oko 16 odsto od TCO za ceo sistem.
Ostali troškovi koji se pojavljuju tokom prve godine rada sistema, u ovom modelu su predugovor i trošak implementacije. Troškovi predugovora obuhvataju, između ostalog, dizajn sistema i procenu dobavljača. Troškovi implementacije pokrivaju sve što je u vezi sa instalacijom, konfiguracijom i integracijom. Zajedno, predugovor i troškovi implementacije čine oko 18 odsto ukupnih troškova vlasništva – TCO.
EKSPLOATACIJA SISTEMA VIDEO NADZORA
Najskuplja je eksploatacija sistema video-nadzora, od čega je najveći trošak održavanje sistema.
Održavanje sistema se obavlja planski i redovno, a odnosi se na kamere, servere, softvere i sl. Eksploatacija takođe uključuje i troškove koji nastaju usled pada sistema, kao i za naknadu za softverske licence i potrošnju energije. Troškovi održavanja iznose oko 20 odsto, što predstavlja najveću stavku u ukupnim troškovima vlasništva. Ostali operativni troškovi iznose oko 12 odsto.
DEMONTAŽA SISTEMA
Prestanak rada sistema video-nadzora je veoma važna faza i često se previđa u početnoj fazi procene vrednosti projekta. Iz perspektive održivosti neophodno je da se oprema pravilno demontira i reciklira nakon što se eksploatiše, a ovi troškovi moraju biti uračunati u radni ciklus sistema. U ovom TCO modelu, troškovi potpunog prestanka rada sistema predstavljaju dva odsto od ukupne vrednosti.
UTICAJ EFIKASNIJEG VIDEO-SKLADIŠTENJA I KVALITETA PROIZVODA
Industrija video-nadzora neprestano radi na inovacijama za poboljšanje proizvoda i kvaliteta slike, optimizaciji video-kompresije, ubrzanju instalacije i pojednostavljenju održavanja. Jedna od tih inovacija je i Axis Zipstream
U 2015. godini, Axis je predstavio kamere sa Zipstream tehnologijom kompresije koja smanjuje zahteve protoka i skladištenja za prosečno 50 odsto ili više u uobičajenim scenarijima video-nadzora.
U isto vreme kada je pisana ova studija, kompanija Axis je predstavila novu Zipstream tehnologiju, zbog čega nije bilo moguće uzeti u obzir uštedu koju ona ostvaruje u odnosu na ukupne troškove vlasništva. Međutim, procena je da ona štedi prostor koji zauzima snimljeni material za 25 odsto, što je veoma značajno za snimanje određenih scenarija, kao što je snimanje stalnih pokreta prolaznika na ulicama grada. Preciznije rečeno, Zipstream tehnologije umanjuje ukupne troškove vlasništva za tri odsto. Možda ovo zvuči beznačajno, ali prevedeno u novac, približno se uštedi 450.000 dolara, ili oko 300 dolara po kameri.
Troškovi održavanja i popravki igraju značajnu ulogu u bilo kojoj TCO studiji. Pouzdanost proizvoda se zanemaruje kada se razmatraju troškovi održavanja i rada sistema. Visok kvalitet proizvoda je naravno jedan kritičan aspekt troškova održavanja i popravki koji može umanjiti ukupnu cenu sistema za nekoliko procenata.
Klijenti tvrde da su Axis proizvodi četiri do pet puta pouzdaniji od drugih sličnih proizvoda. Kako bi ovo moglo uticati na TCO ako je stopa otkaza povećana četiri puta? Kao što se vidi na prikazanom grafikonu, troškovi otkazivanja sistema skaču sa 5 odsto na 13 odsto, što predstavlja značajno povećanje troškova od 800.000 dolara u prvobitnom slučaju na više od 2.300.000 dolara. ?
Više informacija o TCO studiji možete naći
na veb stranici:
www.ipway.rs/kontakt.asp
ili kontaktirajte našeg projektanta
putem telefona:
011 3089 503 ili 011 3089 543
     
  
Samsung 
  
Master 
  
SAMK 
  
Salmont 
  
Hikvision 
  
Beogradski sajam 2017 
  
There's not enough banners in the database!